Cursusgegevens

Introductie in de Arbowet

- Open Cursus Dag -

Download de PDF 'Introductie in de Arbowet'

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is een continu proces, waarop de OR veel invloed kan uitoefenen.
Arbo gaat niet alleen over fysieke zaken als bureaus en stoelen, maar ook over de manier van leidinggeven en het voorkomen van psychische overbelasting. De Arbowet heeft de laatste jaren een paar grote wijzigingen ondergaan. Zo kunnen werkgevers er voortaan voor kiezen om de Arbo-dienstverlening door verschillende partijen te laten plaatsvinden. Tijdens ATIM-cursussen leer je wat er in de huidige Arbowet staat en hoe je zelf actief met het Arbobeleid van je bedrijf aan de slag kunt. Ook in de aanpak van ziekteverzuim is er de laatste jaren veel veranderd. De aandacht is verschoven van het naleven van voorschriften naar het voeren van een actief beleid om zieke werknemers snel te re-integreren. De OR kan erop toezien dat de organisatie zich daadwerkelijk inspant om werk gerelateerd ziekteverzuim te voorkomen en zieke werknemers door een persoonlijke aanpak goed te re-integreren.

Omgaan met Arbobevoegdheden en -verantwoordelijkheden betekent voor een OR meer dan alleen het toepassen van enkele regels uit de Arbowet. In de cursus Introductie in de Arbowet gaan we in op de structuur van de wetgeving en de rollen van de diverse spelers die betrokken zijn bij de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Verder worden de Arbotaken van de OR toegelicht en geven we aan hoe de OR effectief kan inspelen op het Arbobeleid. Tenslotte informeren wij je over de actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en uitvoering.

Onderwerpen
• Hoe gaan we als medezeggenschap effectief om met arbeidsomstandigheden?
• De Arbowetgeving;
• De Arbo-organisatie;
• Het Arbobeleid vanuit het gezichtspunt van de OR en de eigen Arbo- of VGW(M)-cie.

NB: Gedetailleerde Arboregels, problemen en oplossingen staan niet centraal, maar kunnen wel als praktijkvoorbeelden ter sprake komen.

Resultaat
• Je kunt de achtergronden van de wetgeving benoemen.
• Je kunt je mening vormen over een effectieve interne Arbo-organisatie en een doelmatig Arbobeleid.
• Je bent in staat een analyse te maken van Arborisico’s en noodzakelijke oplossingen.

Werkwijze
Korte inleidingen afgewisseld met discussie en praktische oefeningen.

Competenties
Met deze cursus versterk je de volgende competenties:
• Voortvarend aanpakken van onaanvaardbare arbeidsomstandigheden.
• Consequenties van maatregelen overzien en maatregelen goed tegen elkaar afwegen.
• Oog hebben voor praktisch haalbare maatregelen die op zijn minst acceptabel zijn voor de werkvloer.

Voor wie?
Voor leden van medezeggenschapsorganen, zoals OR en Arbo-, VGW(M)-commissie, voor wie Arbo een nieuw beleidsterrein is. Voor deze cursus heb je geen voorkennis van de Arbowet nodig. De cursus is bestemd voor OR-leden afkomstig uit alle sectoren.

Cursusinformatie
• Deze cursus duurt een dag.
• De cursus wordt tenminste tweemaal per half jaar aangeboden. Zie de cursuskalender voor de data.
• Het onderwerp kan ook als cursusonderdeel binnen een maatwerkcursus aan bod komen.
• De kosten voor deze cursus bedragen € 365 per persoon per dag.
• Locatie: BCN te Utrecht. Deze locatie is goed bereikbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met ons secretariaat.

Ben je verhinderd op de geplande data? Laat het ons dan weten.
Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra cursus organiseren.